บริการรับต่อภาษี รถยนต์ โดยลูกค้าเตรียม เอกสารดังต่อไปนี้    
  • เล่มทะเบียน (ใบคู่มือจดทะเบียน)
  • กรณีรถของท่านใช้งานเกิน 7 ปี ต้องไปตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อน
  • จำนวนเงินค่าต่อภาษี รวมทั้งค่าปรับ(ถ้ามี) และ ค่าบริการรับฝากต่อภาษี
    โดยบริษัทฯ ดำเนินการให้ท่านแล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
 
Home