1. ชำระโดย เงินสด ได้ทุกสาขา
  2. ชำระโดย บัตรเครดิต(ทุกประเภท) ได้ทุกสาขา
  3. ชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ดังนี้ :-
   
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกสิกรไทย
    สำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากของบริษัทฯ ที่ลูกค้าสามารถโอนชำระค่างวดได้นั้น ได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วใน บัตรประจำตัวลูกค้า
 
 
Home