วันที่ 1 เดือน มิถุนายน ปี 2546     เมษาพาสุขสันต์