วันที่ 1 เดือน กันยายน ปี 2546     ข่าวจากฝ่ายทะเบียน