วันที่ 1 เดือน ตุลาคม ปี 2547     เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน