วันที่ 1 เดือน ตุลาคม ปี 2547     ข่าวประกาศจากฝ่ายทะเบียน