วันที่ 1 เดือน เมษายน ปี 2547     การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์