บริการด้านการรับทำบัญชี
 • ทำหน้าที่ดูแลการบัญชีบันทึกบัญชีของกิจการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตามหลักฐานและเอกสารที่ลูกค้ามอบให้โดยบริษัทฯ มีบริการวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน สำหรับลูกค้าใช้เป็นเครื่องมือบริหารธุรกิจให้ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน
 • นำส่งรายงานทางการเงินเดือนละ 1 ครั้ง ดังต่อไปนี้
  • งบกำไรขาดทุน
  • งบดุล
  • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
  • รายงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
 • ยิ่นแบบแสดงรายงานการเสียภาษีทุกประเภท อาทิเช่น
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3, 53..)
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50, 51)
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91)
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)

บริการรับจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ

 • บริการรับจดทะเบียนนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิเช่น จัดตั้ง เพิ่มทุน ลดทุน แก้ไขคณะกรรมการ และเลิกกิจการเป็นต้น

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT)

 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
 • ตรวจสอบงบการเงินเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการซื้อกิจการ ร่วมลงทุน หรือขอสินเชื่อ
 • สอบทานประมาณการทางการเงิน (BUDGETTING)

บริการด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 • รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการบริหาร หรือสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและรัดกุม

บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจทุกแขนง

 1. การวางระบบ
  • การออกแบบระบบบัญชีการเงิน และระบบบัญชีต้นทุน เพื่อให้มีเอกสารทางบัญชีที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุม การดำเนินงาน ให้เป้นไปตามวัตถุประสงค์
  • การออกแบบและจัดระบบเอกสาร เพื่อการปฏิบัติงาน เช่น ระบบการซื้อสินค้า ระบบการขายสินค้า (เงินสด , เงินผ่อน) และระบบย่อยอื่นๆ เพื่อให้มีข้อมูลใช้จัดทำรายงานการเงินที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
 2. การให้คำปรึกษาด้านการบริหารการเงิน โดยใช้ระบบงบประมาณในการควบคุม
 3. การบริหารองค์กรและงานด้านบุคคล
  • จัดผังองค์กร และกำหนดหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน คล่องตัว
  • การจัดระบบการบริหารบุคคล ให้ถูกต้องและง่ายต่อการควบคุม
  • การวิเคราะห์อัตรากำลังคน (MANPOWER ANALYSIS) เพื่อกำหนดอัตรากำลังคนที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน และขจัดความไม่สมดุลของกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน กับปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังคนขององค์กร ซึ่งจะมีผลในการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
  • การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ให้สอดคล้องกับความสำคัญของงาน
  • การประมวลผลข้อมูลเงินเดือน (PAYROLL SERVICES) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเตรียม และนำส่งรายงานประมวลเงินเดือน และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน และยังเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเงินเดือนของลูกค้า ซึ่งถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

บริการด้านการฝึกอบรม

 • จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
 • พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของลูกค้า ตามหัวข้อที่ลูกค้าต้องการ

บริการด้านภาษีอากร

 • วางแผนภาษีอากรประจำปี ทำให้สามารถกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องเป็นหมวดหมู่ อีกทั้งยังทำให้กิจการสามารรถประเมินจำนวนเงินค่าภาษี ที่จะต้องชำระในอนาคตได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

บริการด้านให้คำปรึกษาถึงความเป็นไปได้ ในการลงทุนและอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ

บริการด้านกฎหมาย โดยทนายความผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี